Polityka na rzecz ludzi młodych

Polityka na rzecz ludzi młodych

Staż, uprzywilejowany wstęp do Grupy

Grupa SEB regularnie rekrutuje absolwentów szkół wyższych, powierzając im projekty i zadania mające znaczny wkład w rozwój firmy. Odpowiedzialne zadania, kontekst międzynarodowy, organizacja uznana za swoją innowacyjność i przedsiębiorczość, to wszystko daje ogromne możliwości kandydatom aby pokazać się z jak najlepszej strony.

Stażyści biorą aktywny udział w kursie integracyjnym z przedstawieniem Grupy i jej działalności, co daje im dostrzec możliwości kariery, jakie stwarza Grupa. Pod koniec projektu, kandydaci są poddawani ocenie, a ich dokumentacja zatrzymywana w przedsiębiorstwie na ewentualność otwarcia stanowiska korespondującego z ich profilem zawodowym. Stażyści, już pod koniec nauki, podczas odbywania stażu są integrowani w mobilność procesu zarządzania Grupy, dlatego są brani pod uwagę podczas procesów rekrutacyjnych.

Podczas rekrutacji, mając do czynienia z kandydatami o takich samych kompetencjach, priorytetowo podchodzi się do kandydata, który odbył staż w Grupie.

VIE – międzynarodowy program menadżerski: wylęgarnia przyszłych międzynarodowych menadżerów

Grupa SEB przyjmuje do VIE - międzynarodowego programu menadżerskiego, absolwentów europejskich szkół wyższych i uniwersytetów. Zaproponowane przez Grupę programy VIE trwają od 12 do 24 miesięcy. Stanowią one rzeczywistą możliwość rozpoczęcia międzynarodowej kariery, zdobycia doświadczenia za granicą, w jednej z naszych filii i nawiązania kontaktu na różnych poziomach organizacyjnych Grupy. Ponadto, tworzą one doskonałą platformę odkrywczą Grupy, wskazując na możliwości rozwoju i kariery, jakie Grupa oferuje.
Grupa oczekuje dobrych kompetencji językowych, wysokiego poziomu kwalifikacji i chęci pracy w wielokulturowym środowisku.

VIE jest preferowanym przez Grupę sposobem wstępnej rekrutacji młodych talentów. Rocznie ponad 70% absolwentów biorących udziała w VIE otrzymuje możliwość pracy w Grupie. Między innymi we Francji, w celu uzupełnienia doświadczenia zdobytego w jednej z filli Grupy, doświadczeniem z głównej siedziby.