Hodnoty a angažovanost

Hodnoty a angažovanost

Základní hodnoty

Podnikavost, nadšení pro inovace, profesionalita, smysl pro týmovou práci a respektování jedince jsou základním kamenem rozvoje Skupiny Groupe SEB už od jejích počátků. Dnes je ve všech koutech světa uplatňují manažeři, což se projevuje především v obecné manažerské praxi. V souladu s dějinami Skupiny jsou hodnoty součástí jejího charakteru angažované a moderní společnosti.

Manažeři: klíčoví hráči

Určující roli ve vyjadřování hodnot Groupe SEB sehrávají manažeři. Zmíněné hodnoty zohledňují při důležitých rozhodnutích i v řízení každodenního života svých týmů. Proto Groupe SEB zavedla své hodnoty do manažerských praktik, jež tvoří společný referenční rámec pro rozvoj a vývoj manažerského výkonu a do Etického Kodexu, který zaručuje respektování těchto hodnot při všech každodenních rozhodnutích.

Angažovanost Groupe SEB

Skupina Groupe SEB se těší plné podpoře svých akcionářů v řízení rozvoje svých celosvětových aktivit zodpovědným způsobem a směrem k trvalým cílům. Cítí se být občanskou společností, která nepodléhá diktátu krátkodobých finančních a ekonomických zájmů v neprospěch společenského, společnostního a životního prostředí.

Lidská angažovanost a zodpovědnost společenská i společnostní se projevují konkrétním způsobem:

V roce 2007 založila Groupe SEB podnikovou nadaci, která působí v oblasti boje proti vyloučení a podporuje četné projekty zaměřené na ekonomickou integraci, ubytování a vzdělávání nejvíce znevýhodněných osob.

V roce 2009 požádala skupina Groupe SEB 150 manažerů, reprezentantů všech jejích dceřiných společností, aby znovu vytvořili seznam základních hodnot. Cílem bylo získat takovou soustavu hodnot, která je smysluplná a se kterou se ztotožňují všechny jednotky skupiny.

Aby Groupe SEB zajistila uplatňování svých hodnot v postupech a aktivitách všech svých pracovníků, ať už sídlí v kterémkoliv státě, vydala v roce 2012 Etický Kodex. S ním byly seznámeny všechny dceřiné společnosti, ekonomičtí partneři a instituce, se kterými Skupina přichází do kontaktu.

V rámci politiky trvale udržitelného rozvoje se Groupe SEB angažuje v několika oblastech: eko-koncepce výrobků, eko-výroba v závodech, eko-logistika směřující ke snížení uhlíkové stopy, aj. V roce 2013 zrevidovala proces eko-koncepce výrobků s cílem zlepšit jejich opravitelnost a recyklovatelnost.

V souladu se svými hodnotami zaručuje Groupe SEB všem svým manažerům mzdovou spravedlnost srovnatelnou ve všech subjektech skupiny vzhledem k míře jejich zodpovědnosti. Dále se také zavazuje k poskytnutí takového sociálního krytí pro všechny své zaměstnance, které bude odpovídat podmínkám lokálního trhu.